Rangen en Standen

Rangen en standen


Standen

In de zeven rijken kent bijna iedereen wel zijn plek binnen de maatschappij. Je bent of van adel of geestelijke of burger of je bent een niemand, in die volgorde.

Toch is een stand in veel bredere zin op te vatten en zijn de onderlinge relaties en verschuivingen complexer. Grofweg kan je stellen dat iedereen die werkt binnen of voor een bepaalde groep mensen tot dezelfde stand behoren.
Zeker binnen het woud, waar officiele rechten en plichten veel meer verwaterd zijn, is dit het geval.

Adel
De adelstand bestaat uit veel meer dan alleen blauw bloed. Soldaten, dienaren, officieren, huurlingen en hovelingen horen ook bij deze stand. Samen vormen ze de hierarchische macht binnen de samenleving, maar beseffen zich dat ze zonder de geestelijken niet kunnen regeren en zonder de burgerij geen inkomsten hebben. Binnen het dorp is baron Du Chastel het gezicht van deze stand.

Geestelijken
Geestelijken omvatten naast monniken en reizende priesters, die het geloof willen verspreiden, ook wetenschappers, filosofen, ambtenaren en kunstenaars. Gek genoeg betekent dit dat deze stand vaak zowel inquisiteurs als ondergedoken magiers omvat. Immers is een broeder of zuster uit een klooster vaak de perfecte dekmantel, of zijn voor de wetenschappelijke magier kloosterbibliotheken een onmisbare bron van kennis. Binnen het dorp is de abt van het klooster het gezicht van deze stand.

Burgerij
De burgerij omvat iedereen die echt werkt voor zijn geld, aldus de mensen die er toe behoren. Boeren, kooplieden, ambachtsmannen en andere buitenlui zijn hierin elkaars gelijken. Ze hebben respect voor de adel, mits belastingen niet te hoog zijn, en vinden hun zieleheil bij de geestelijken, mits die zelf eerbaar zijn. Binnen het dorp is de Gildemeester het gezicht van deze stand.

Niemanden
Horigen die enkel hun land bewerken, bandieten die in het bos leven, bedelaars op de straat en anderen die buiten de maatschappij staan hebben niet echt een stand waar ze bij horen. Er bestaat ook geen uniform oordeel over deze groep, maar over het algemeen trekt niemand zich echt veel van deze lieden aan, tenzij ze je pad kruisen.