Religie

Religie


De Kerk van de Zeven Heiligen

Al in oud Dolaan was de tempel van de zeven de staatsgodsdienst. In lang vervlogen tijden waren er zeven grote heiligen die het pad hebben verlicht. Iedere priester kent deze heiligen en een aantal van de verhalen waarin ze voorkomen. De verhalen verschillen van streek tot streek, maar de kern van iedere heilige blijft het zelfde. Volgens de overlevering zijn dit de heiligen:

Sint Augustina
De eerste heilige leerde mensen dat de waarheid het hoogste goed was. Volgens de legendes verhaalde zij dat er zeven heiligen zouden volgen die het pad zouden tonen. Ook staat bekend dat ze zelf nooit een leugen heeft gesproken en dat al haar voorspellingen uitgekomen zijn of nog uit zullen komen. Geruchten vertellen dat de meeste van die voorspellingen diep verborgen zijn in kerkelijke archieven.

Sint Veritas
De tweede heilige liet zien hoe wijsheid voortvloeide uit het kennen van de waarheid. Hij was de zoon van sint Augustina en wat er bewaard is van zijn filosofische geschriften wordt gezien als de oorspronkelijke en eeuwige bron van ware kennis. Eén van zijn belangrijkste stukken gaat over de schijnwaarheid waarin eenieder denkt te leven.

Sint Amata
De derde heilige droeg mensen op elkaar lief te hebben in hun handelen. Ze was een eenvoudige vrouw die van stad naar stad reisde om aldaar ziektes te genezen en anderen te leren om elkaar te helpen. De orde van de hospites van Amata bestaat nog steeds, haar volgelingen zijn geliefd door allen.

Sint Karolus
De vierde heilige leerde de mensheid over het belang van rechtvaardigheid. Als Stamvader van wat later het eerste Doolse keizershuis zou worden, wordt hij gezien als de grondvester van de stad Dool wat later uit zou groeien tot het Dolaanse Rijk. De geschriften verhalen dat de stad werd gezien als een lichtend baken tussen de barbaren.

Sint Marana
De vijfde heilige gaf aan dat eenieder ijverig moest zijn en zijn taken goed volbrengen. Ze leerde dat hard werken belangrijk was, maar eveneens om te rusten en successen te vieren. In kleine dorpen wordt deze heilige ieder jaar extra herdacht tijdens het festival van Sint Marana aan het einde van het oogst seizoen.

Sint Cesarus
De zesde heilige leerde de mensheid het belang van gehoorzaamheid aan hun meerderen. Hij was tevens de eerste keizer van het Dolaanse rijk en regeerde volgens de legendes volgens alle zeven deugden. Een belangrijke legende over deze keizer verteld over de vrijwillige afstand die de zeven oude koningen deden van hun kroon ter ere van Cesarus.

Sint Lucius
De zevende en laatste heilige predikte over het belang van zuiverheid in woord en daad. Terwijl het Dolaanse rijk viel was deze heilige het lichtpunt voor velen. Hij liet zien hoe gecorrupteerd mensen waren, maar dat ze door eenvoud en deugdevol leven weer zuiver zouden worden. Dit is de patroon van de inquisitie, die formeel “De heilige orde van Sint Lucanor” heet, die mensen beschermt tegen corrupterende invloeden als magiers.


De zeven deugden

De leer van de heiligen wordt vaak samengevat tot de zeven deugden, waarbij iedere deugd later op de lijst de voorgaande nodig heeft volgens de schriftgeleerden.

De deugden zijn:
1) Waarheid
2) Wijsheid
3) Naastenliefde
4) Rechtvaardigheid
5) Ijverigheid
6) Gehoorzaamheid
7) Zuiverheid


Religieuze Gebruiken

Elk van de 7 rijken kent zijn eigen rituelen en gebruiken, toch zijn er een aantal algemene gebruiken binnen deze ‘universele kerk’.

De ‘zevende dags’-mis
Elke gemeenschap heeft elke zevende dag een ochtend-mis waarin een dankwoord aan elk van de heiligen wordt uitgesproken door de voorganger (vaak een pastoor). Daarna wordt er voorgelezen uit de heilige geschriften. Ook wordt tijdens deze mis een zegening gegeven worden aan mensen die zich willen verloven en stilgestaan bij de overledenen. Na de mis is er een gezamenlijk ontbijt met de hele gemeenschap. Gasten zullen ook altijd gevraagd worden te delen in de mis en de maaltijd, het niet deelnemen zal zelfs in het woud als een belediging van de gemeenschap worden ervaren.

Bibliotheken
De kerk is zo oud als het Dolaanse rijk en is het enige instituut dat diens val echt heeft doorstaan. Hoewel veranderd en wellicht verhard heeft de kerk vooral veel goeds gedaan in de duistere eeuwen sinds de laatste Doolse keizer. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de bibliotheken waarin geschriften en archieven worden bijgehouden. Vrijwel iedere kerk heeft wel een kleine bibliotheek met oude kennis. Geen wetenschapper zou daarom ooit echt zonder de kerk kunnen en zelf de vorstenhuizen hebben de geleerde priesters en monniken nodig om hun rijken te besturen.


Ketters en Heidenen

Niet iedereen geloofd in de leer van de kerk. Zeker in het woud, maar ook in de ruigere streken als Noxia en Korinas, zijn veel locale bijgeloven en oude tradities. Veelal worden deze door de kerk gedoogd of zelf omarmt, afhankelijk van de locale priesters. Toch zijn er een aantal oude gebruiken en verloren religies die de rijken nog niet verlaten hebben. Deze groepen roepen angst op in de gewone man, immers iedereen kent de geruchten over menselijke offers aan demonen waar deze lieden zich aan schuldig zouden maken. De bekenste stromingen zijn de cult van de achtste heilige en het druidisme.

De cult van de achtste heilige
Voor de val van het dolaanse rijk was er een andere persoon die werd gezien als de zevende heilige, sint Meliora, die men zich op droeg om zichzelf altijd te verbeteren. Veel religieuze magiers geloven heimelijk dat dit de werkelijke zevende heilige is ofwel dat er acht heiligen zijn, en meer als één verscholen klooster in het wickerwoud heeft een kapel gewijd aan deze heilige. De inquisitie vreest deze vorm van corruptie binnen de kerk boven alles en corrigeert tolerante bisschoppen maar wat graag.

Druïdisme
Druiden gaan uit van het goddelijke in de natuur. Stromen, bomen of bergen, dit zijn allemaal geesten of goden. Vaak erkennen ze de heiligen niet eens, of gaan er van uit dat dit grote denkers waren die inzichten kregen uit de natuur. Druiden hebben een reputatie als wijze lieden die in de sterren en de wind de toekomst kunnen zien. Toch heeft deze religie een schaduw-kant, waardoor velen er niet graag iets mee te maken hebben. Menselijke offers horen volgens de overlevering bij deze religie, en er gaan verhalen over dorpelingen die op zoek gingen naar de wijsheden van de druiden en nimmer meer zijn teruggekeerd.